Hyresvillkor

Uthyrning

Uthyrning sker enligt överenskommen hyresperiod – daghyra, ett dygn, flerdygnshyra eller veckohyra. Ej utnyttjade delar av den överenskomna hyresperioden återbetalas ej. Fordonet och övrig utrustning kan endast hyras ut mot uppvisande av ett giltigt identitetsbevis. I ett sällskap är det tillräckligt att en person över 18 år kan legitimera sig, denna person är då ansvarig för fordons- och utrustningsansvaret. Vid uthyrning till personer under 18 år krävs ett godkännande från vårdnadshavare, vilket kan ske genom exempelvis ett telefonsamtal till Visby Hyrcykel med lämnande av kontaktuppgifter och ett godkännande. Fordonet och övrig utrustning får endast användas på Gotland. 

Utlämning

Fordonet och övrig utrustning kommer att överlämnas vid den valda upphämtningsplatsen och vid den valda starttiden eller vid en annan överenskommen plats inom uthyrningsställets öppettider.

Återlämning

Fordonet och övrig utrustning ska återlämnas vid samma plats där de hämtades eller vid en annan överenskommen plats inom uthyrningsställets öppettider vid slutet av den överenskomna hyresperioden. Om fordons- och utrustningsåterlämning sker efter uthyrningsställets öppettider, ansvarar hyrestagaren för eventuella skador eller stölder fram till att uthyrningsstället öppnar igen. Vid överskriden hyresperiod debiteras en förseningsavgift på 50 SEK per fordon och övrig utrustning utöver hyran.

Problem och service

Vid eventuella problem med fordons- och utrustningsfunktionerna, kontakta Visby Hyrcykel. Vi kommer att erbjuda hjälp inom uthyrningsställets öppettider. Tel: 0498-25 66 10.

Ansvar vid skador

Fordonet och övrig utrustning ska användas varsamt, användning utanför normalt bruk betraktas som ovarsam användning. Hyrestagaren ansvarar för att ersätta skador som uppstår på fordons- och utrustningsföremålen vid ovarsam användning enligt Cykel- och Sporthandlarnas Riksförbunds riktprislista. Om produkten inte finns med i CSR:s riktprislista tillämpas leverantörernas riktprislista. Eventuella arbetskostnader ersätts med 500 SEK per timme. Visby Hyrcykel tar inget ansvar för personskador eller klädskador som eventuellt kan uppstå under hyresperioden. Det är inte tillåtet att transportera passagerare på pakethållaren.

Om fordonet eller övrig utrustning skulle bli stulen under uthyrningstiden, ersätts densamma av hyrestagaren till sitt fulla värde. Om hyrestagaren vid avhämtandet tecknat ett stöldskydd betalar han/hon endast en självrisk som är för cykel 500 SEK, tandem, MTB, lådcykel, elcykel och hybrid 1500 SEK, cykelkärra 500 SEK, detta under förutsättning att fordonet och övrig utrustning vid stöldtillfället varit låst och hyrestagaren till Visby Hyrcykel överlämnar nyckel till låset samt kopia på stöldanmälan från polisen. Återfinnes fordonet och ev. övrig utrustning tillfaller dessa Visby Hyrcykel. Hyrestagaren betalar aldrig mer än gällande självrisk vid tecknat stöldskydd. Stöldskyddet kan endast tecknas vid uthämtningstillfället/bokningstillfället. Tel till polisen i Visby: 114 14. Polisanmälan skall göras av hyrestagaren personligen. Saknas tecknat stöldskydd och fordonet och ev. övrig utrustning upphittas kan hyrestagaren i stället för att ersätta fordonet och ev. övrig utrustning till sitt fulla värde, betala hyra för tiden då fordonet och ev. övrig utrustning varit borta samt ev. skador som uppkommit på densamma under förutsättning att överenskommelse träffas mellan hyrestagaren och Visby Hyrcykel vid stöldanmälningstillfället. Dessutom har hyrestagaren att erlägga hittelön/hämtningskostnad med 200 SEK för fordonet och ev. övrig utrustning.

Avbokningsvillkor

För avbokning kontakta info@visbyhyrcykel.com
Vid avbokning medges återbetalning enligt följande intervall;
Upp till 8 dagar innan bokningens gällande – 100% Återbetalning.
7-2 dagar innan bokningens gällande – 50% Återbetalning.
1-0 dagar innan bokningens gällande – 0% Återbetalning.

Avbokningsskydd

Har du vid bokningstillfället lagt till ”Avbokningsskydd (per fordon)”, medges full återbetalning (100%) av bokningens värde upp till 24 timmar innan bokningens gällande.

Företagsinformation

www.visbyhyrcykel.com tillhandahålls av Gotland By Bike AB med org nummer 559057-3233. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse. 

Kontaktaddress: 
Visby Hyrcykel
Österväg 1
621 45, Visby

Priser

Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset.

Betalning

Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Bambora tillsammans med samarbetspartners.

Kortbetalning

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt. 

Swishbetalning

Swishbetalning accepteras i kassan. Läs mer och skaffa Swish på https://swish.nu.

Personuppgiftsbehandling GDPR

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Gotland By Bike AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling GDPR.

Kontakt & Kundtjänst

Kontakta Visby Hyrcykel på e-post: info@visbyhyrcykel.com

Cookies

Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt. 

Force Majeure

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter uppstår som gör att denna bestämmelse tillämpas.

Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet.

Tvister & lagar

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol.

Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling GDPR

Gotland By Bike AB, org. nr. 559057-3233, behandlar personuppgifter i samband med handeln på https://visbyhyrcykel.com och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Gotland By Bike AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”): 
• För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto
• För att ta emot och bearbeta dina beställningar.
• För att hantera eventuella returer.
• För att skicka dig sms-aviseringar om bokningsstatus.
• För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
• För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev.
• För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Gotland By Bike AB:s erbjudanden och tjänster.

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Gotland By Bike AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. 

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Gotland By Bike AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Gotland By Bike AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Gotland By Bike AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Gotland By Bike AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Gotland By Bike AB via: info@visbyhyrcykel.com. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. 
Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
• Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
• Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
• Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
• Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
• Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Gotland By Bike AB:s berättigade intressen.
• Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Varukorg

Visby Hyrcykel använder cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen. Läs mer om cookies här.